• mobil +420 602 718 832

Stavba altánů, pergol, střech a krovů na klíč

Stavba altánů, pergol, střech a krovů na klíč

TESAŘSKÉ STAVBY, POKRÝVAČSKÉ A KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE NA KLÍČ (ENGLISH VERSION BELOW).

       Provádíme tesařské, pokrývačské a klempířské práce, poradenství, návrhy a kalkulace, včetně dodání materiálu. Nabízíme výrobu pergol, altánů, zahradních domků, teras, přístřešků a suchých stání (nátěr, montáž, dopravu). 

 

Montáž STŘEŠNÍ KRYTINY

       Montujeme krytiny všech značek a výrobců dostupných na českém trhu (PREFA, TONDACH, BRAMAC), včetně okapových systémů, montáže střešních oken, sněhových systémů a střešních doplňků.

Tesařské stavby – PERGOLY a ALTÁNY

       Pergola a také altán nám nabízí prostor pro relaxaci a odpočinek. Slouží k posezení, ke grilování s přáteli, nebo o samotě se šálkem kávy či čaje. Chrání nás před deštěm a před slunečními paprsky. Zahradní pergolu je třeba vybírat zejména podle toho, kde chceme pergolu umístit. Vyrábíme a montujeme  samostatně stojící altány a  pergoly, také provádíme montáž altánu i pergoly ke zdi.  

Co je PERGOLA a co je ALTÁN? Jaké jsou mezi nimi zásadní rozdíly?

Pergola 

       je lehká okrasná stavba, umístěna obvykle na zahradě nebo v parku. Jedná se často o dřevěné loubí složené z volně stojících sloupů, což jsou nejčastěji (různě masivní) trámy, nahoře propojené. Pergoly tvoří dřevěná konstrukce, je opatřena odolným nátěrem. Pokud se jedná o zastřešenou pergolu, tak je možné použít široký výběr krytin a okapového systému. Lze použít betonovou nebo pálenou tašku, plech či asfaltové šindele. Pergola je jedinečným doplňkem vaší zahrady. Je také prvkem zahradní architektury používané v sadovnické tvorbě. Střecha může být otevřená nebo uzavřená. Užívá se jako ozdobný prvek zejména pro růst popínavých rostlin, které vytvoří nad prostorem pod pergolou zastřešené místo vhodné k posezení a odpočinku.   Pergola také může být vhodným  doplňkem k dalším obytným stavbám jako jsou zahradní altány či otevřené verandy. Často se s nimi můžeme setkat například v zámeckých zahradách. Dnes již není problém nechat si vybudovat pergolu s plně krytou střechou. Co se týče střech, dnes je opravdu velký výběr. Můžete mít střechu rovnou nebo sklopenou. Pokud se jedná o střechu plnou, lepší variantou je  zvolit sklopenou z důvodu dobrého odtoku dešťové vody. Na rozdíl od altánů, pergoly mají většinou pevnou podlahu, která se dobře udržuje během všech ročních období. Doporučujeme zámkovou dlažbu nebo TOP STONE pokládku apod.

Altán

        je obvykle malá ozdobná stavba (jednoduchý přístřešek), umístěna v zahradě nebo v parku. Je určena zejména k oddechu, rekreaci a relaxaci. Nejjednoduššími altány jsou altány dřevěné. Můžeme se s nimi setkat i ve volné přírodě, nejčastěji v turisticky zajímavých místech s krásnou vyhlídkou. Lázeňské altány jsou určeny pro vystoupení lázeňských orchestrů a kulturních vystoupení. Jedním z hlavních rozdílů mezí pergolou a altánem je ten, že altán stojí na pozemku samostatně, není součástí jiného stavení. Pro altány je také velmi typické to, že nemají žádnou krycí stěnu a jsou tedy „otevřené“. V dnešní době se můžeme setkat i s altány, které mají část vyzděnou do písmene L s betonovým základem a zbývající část je otevřená.  Tento altán se používá zejména tam, kde si majitel přeje mít zahradní kuchyň s pracovní plochou, s dřezem, s venkovním krbem a barem. Doporučujeme ho, protože vytvoří soukromí ze dvou stran a zabrání větru i dešti v letním období. Střecha altánu může být plochá nebo sedlová s okapovým systémem.  Často se také můžeme setkat s altánem, který nemá ani pevnou podlahu a stojí pouze na pevných sloupech (3 sloupy a více), které tvoří hlavní nosný prvek celé stavby.   V případě, že si chcete na svém pozemku altán postavit a bude mít zastavěnou plochu do 25 m2, není třeba stavební povolení ani ohlášení, musíte však zažádat o územní souhlas nebo rozhodnutí. 

Více informace - email: info@palmyazahrady.cz  or TEL: +420 602 718 832

http://palmyazahrady.cz/
http://eshop.palmyazahrady.cz/
https://www.facebook.com/palmyazahrady/
https://www.instagram.com/palmyazahrady/
https://twitter.com/PalmyaZahrady

Postup při dodání pergoly, altánu, krovu, střešní pokládky či jiných dřevěných staveb na klíč od firmy Palmy a Zahrady s.r.o. 

       Představa zákazníka - Zákazník by nám měl e-mailem zaslat svou vlastní představu o tom, co chce na svém pozemku postavit. Zdali se jedná o pergolu, altán, krovy na dům, garážovou nadstavbu apod. Abychom mohli doporučit vhodné řešení pro tuto stavbu, musíme vidět návrh o realizaci, tj. plán či případný nákres stavby. Musíme také znát Vaši představu o rozměrech, typu konstrukce a střešní krytiny, místo dodání stavby a Vaše kontaktní údaje. Pokud se bude jednat o novostavbu rodinného domu či rekonstrukci střechy, je třeba projekt od architekta nebo stavební firmy. Ideální je doplnit tyto informace aktuální fotografií místa stavby a montáže. Je také dobré mít představu o celkovém rozpočtu na danou stavbu. Urychlí to celý proces jak nám, tak i Vám.

       Návrhy a řešení - Jakmile obdržíme od Vás e-mail, tak náš obchodní technik tyto informace prostuduje a připraví tzv. "návrh možného řešení" podle představ zákazníka. Co obsahují "Návrhy řešení“?

       Tyto návrhy popisují přesnou specifikaci stavby, zda se jedná o pergolu, altán, krov či jiné, její cenovou nabídku, platební podmínky, termíny dodání a další informace týkající se stavební připravenosti. 

       Výběr nejlepšího řešení a konzultace - Palmy a Zahrady s.r.o. společně s Vámi se pokusí najít nejlepší a nejvhodnější řešení pro Vaši stavbu. Konzultace s Vámi je možná na Vašem pozemku nebo u nás v sídle společnosti ve Frýdku - Místku.

       Objednávka a podpis smlouvy o dílo  - Po odsouhlasení a schválení řešení dochází k podpisu smlouvy o dílo neboli podpis Vaší objednávky.

       Zaměření místa stavby - V této fázi Vás navštíví náš stavební technik přímo na místě stavby s cílem přesně zaměřit stavbu a rovněž Vám zodpoví jakékoliv technické dotazy.   

       Stavba a její příprava - Téměř všechny naše stavby, ať se jedná o stavbu altánu, pergoly, střechy nebo krovu, potřebují alespoň minimální stavební připravenost. Například pro stavbu altánu či pergoly je potřeba mít předem zabetonované betonové patky nebo základy, na kterých bude celá váha stavby ukotvena. Záleží na zákazníkovi, zda si tuto přípravu zajistí sám nebo o to požádá naši firmu. Součástí objednávky jsou také podklady pro přípravu.

       Výroba a příprava stavby - Výrobek se zadá do výrobního procesu. Termín dodání se začne počítat od dne podpisu smlouvy o dílo, složení zálohy na stavbu a termínu vyměření. Vždy záleží na tom, kolik zakázek k realizaci je před Vámi. Vše upřesníme. 

       Montáž - Je prováděna proškolenými tesaři a techniky ve spolupráci s naší firmou. Přesný termín o dodání Vašeho výrobku na stavební místo a o zahájení realizace stavby Vám bude sdělen ve smluvních podmínkách. V případě, že dojde k jakýmkoliv potížím či oddálení realizace z různých technických důvodů, Vás budeme neprodleně kontaktovat.    

Těšíme se na spolupráci s Vámi. Palmy a Zahrady s.r.o.

ENGLISH VERSION:

CUSTOM-MADE - CONSTRUCTION ,CARPENTRY , ROOFING AND SHEET METAL WORK.

 

       Our company Palmy a Zahrady will provide you with state of the art carpentry work, roofing, sheet metal work, consultancy, design including material supply. We manufacture pergolas, gazebos, garden houses, terraces, porches and dry spaces including wood polishing, assembly. We also assemble all name brands of roof tiles that are available on the Czech market including

 

ROOFING INSTALLATION

 

       We assemble all roofing brands and manufacturers available on the Czech market, (PREFA TONDACH, BRAMAC), including gutter systems, roof window installations, snow systems and roof accessories.

 

For more information please feel free to contact us by - email: info@palmyazahrady.cz  or TEL: +420 602 718 832

CUSTOM - MADE PERGOLAS AND GAZEBOS

 

       Pergolas and gazebos offers us space for  relaxation and recreation in the garden. They are used for sitting around with friends and family having barbeques or just relaxing in the garden with a cup of your favourite tea or coffee. They protect us from the rain and from  the sun. Garden  pergolas should be selected especially depending on where you want to place them in the garden. We manufacture and assemble both pergolas attatched to the house and also freestanding (detatched) gazebos.

 

Pergola

 

       is a lightweight decorative building, usually placed in the garden or in the park. It is often a wooden archway consisting of freestanding pillars, which are most commonly made from  massive wooden beams connected from above. The wooden structure is equipped with a durable polish coating. If we are dealing with a roofed pergola, it is possible to use a wide variety of roofing and gutter systems. You can use concrete or clay tiles, sheet metal or asphalt shingles. Pergola is a unique addition to your garden. It is also an element of landscape architecture used in landscaping work. The roofs can be open  or closed. They are mainly used as a decorative element for the growth of climbing plants that create a covered area over the suitable place to sit and rest. Pergolas  can also be an excellent addition to other residential buildings such as garden pavilions, gazebos  or open porches. We can often find them  for example in castle gardens.  Nowadays there  is no problem having a pergola built with a fully covered roof. As for the roof, at present there  is really a wide selection. You can have a flat roof  or  lowered roof.  If it is a lowered full roof, a better option will be  to choose a slanted  roof because of the better drainage of rain water. Unlike gazebos, pergolas usually have a solid floor that is well maintained during all seasons. We recommend either pavement, inter-locking tiles or laying out TOP STONE surfaces etc..

Gazebo

 

       is usually a small completely detached or seperated decorative simple shelter or building, located in the garden or in the park. It is primarily intended for relaxation and  recreation. The simplest gazebos are wooden gazebos. We can see them in nature, mostly in tourist areas with a beautiful view. Spa gazebos are designed for spa orchestra performances and cultural performances. One of the main differences between the pergola and the gazebo is that the gazebo stands fully detached on land alone, not part of any other building. For gazebos it is also very typical that they do not have any cover wall and are therefore "open". Nowadays we can even see gazebos that are in the shape of the letter L lined with a concrete foundation and the remaining parts of the gazebo to be open. This kind of L/shaped gazebo is especially used in palces where the owner wants to have an outdoor garden kitchen worktop, sink, with an outdoor fireplace and bar. We strongly recommend  it because it creates privacy from  two sides and prevents  wind and rain especially in the summer time season from getting inside. The roof of the gazebo can be flat or gabled with a gutter system. We can also find gazebos  which do not have a solid floor and stand only on fixed columns (3 columns and  more) that make up the main structural element of the whole building. If you do decide to build a gazebo on your piece of  land in the Czech Republic  and you plan  to have an  area of  no more then  ​​25 m2, it is not necessary to have either a building permit nor a notification paper. All you have to do is apply for a territorial agreement or decision.

 Feel free to contact us for more information and your free price offer: email: info@palmyazahrady.cz or give us a call: +420 602 718 832

 

 

 

    Galerie