• mobil +420 602 718 832

Yucca Gloriosa Var. Recurvifolia Bright Star – Walbristar®

Yucca Gloriosa Var. Recurvifolia Bright Star – Walbristar®

(see English version below)

Yucca Gloriosa Var. Recurvifolia Bright Star – Walbristar® – odolná do -17°C – cca výška 1-1,5 m

Yucca Gloriosa Var. Recurvifolia WALBERTON'S® Bright Star = Walbristar, také známá v angličtině pod názvem Variegated Spanish Dagger. Je to pestrá tříbarevná rostlina s odstíny žluté, růžové, zelené, někdy i v barvě sloní kosti.

Tato rostlina byla poprvé vyšlechtěna v roce 2000 Albertem Timothy Crowtherem z Velké Británie. Objevil ji na rostlině Yuccy Gloriosy Variegaty jako samovolně vzniklou mutaci. Tu oddělil a nechal zakořenit. Následující rok z kořenů  vyrostly nové růžice, jedna z nich s rovnoměrným nazlátlým zbarvením. Tuto dal k dispozici laboratořím k výzkumu a množení. A tak od roku 2000 se tato rostlina rozšiřuje mezi pěstiteli. Distribuuje se pod patentovanou značkou Yucca Gloriosa Var. Recurvifolia ‘Bright Star’ a také pod názvem ' Walberton’s ® Bright Star – Walbristar.' Její další rozmnožování spadá pod přísně chráněnou patentovanou ochranu. Jakékoliv asexuální rozmnožování této rostliny je zakázano. Po celou dobu platnosti patentu je chráněno zákonem o rostlinných patentech.

I u mladých rostlin, pokud rostliny žijí v chladějších podmínkách – kolem bodu mrazu – nebo mají nedostatek vody, zvýrazní se jejich růžová barva, která se může změnit až na tmavě červenou. Jinak toto růžovočervené  zbarvení se objevuje až u rostlin starších. Jedná se o jednu z glorióz, která se spolehlivě pěstuje v tkáňových kulturách, takže lze dosáhnout stálosti a konstantnosti. Stejně jako většina juk roste pomalu, má silné mečovité listy se žlutými okraji. 'Bright Star' má krátký dřevnatý stonek, který nepřesahuje výšku 1 – 1,5 m, je to vlastně trpasličí yucca. Listy jsou široké a měkčí než u jiných typu juk, ale jejich špičky jsou zase velmi tuhé, podobné listům agáve. Délka listů většinou nepřesahuje 50 cm a jejich šířka je maximálně 5 cm.  Celkové rozpětí korunky je okolo 1 m. Tato yucca ráda vytváří kolonie, a tak se její šířka  může značně rozšířit, a to na 2 - 3 m  během pár let. Jakmile dosáhne dospělosti, vykvete, většinou v létě nebo na podzim. Vypustí třímetrový květ na dřevěném kmínku s červeně zbarvenými poupaty, které se otevírají do krémově bílých květů. Je odolná vůči suchu, pěkně se vyjímá v koutku s pouštní tematikou, velice dobře vypadá i  v nádobách. Nemá velké nároky na údržbu.

Tento exemplář doporučujeme  vysadit do otevřené, dobře odvodněné půdy na jižní straně zahrady. Nejlépe do skalky nebo do vyšší půdy na plném slunci. Yuccy a agáve by měly být VŽDY vysázeny minimálně

20 - 30 cm nad okolní půdu, aby přebytečná voda vytékala pryč od kořenů rostliny a nezůstávala kolem kořenového systému. Mohlo by nastat uhnívání kořenů i kmene. Tyto rostliny milují vysazování u blízkých skal a kamenů, které slunce zahřívá, a tím dávají kořenům rostliny během vegetačního období spoustu potřebného tepla. Nevyžaduje téměř žádnou údržbu, má menší nároky na zálivku.

V zimě musíme myslet i na zimní krytí, nejlépe z polykarbonátu. Popřípadě zajistíme i topný kabel nebo topné těleso s termostatem, aby rostlina překonala ty největší mrazy. Je to důležité, pokud bydlíte v chladnějších oblastech, kde teplota může klesat pod -15°C. Tak jako  ostatní typy juk musí být i ona v suchu, celou zimu BEZ vody. Jedině takto přečká dlouhé a mrazivé zimy u nás v ČR. Je velmi citlivá na vlhkost a na nadměrné množství srážek, tak buďte velmi opatrni se zálivkou. Raději méně než více.

V ČR doporučujeme výsev tohoto exempláře do volné půdy, pokud jej seženete. Shání se velmi těžce.

 

(English version)

 

Yucca Gloriosa Var. Recurvifolia Bright Star - Walbristar® - cold hardy to -17°C ( 1.4 F°) – maximum height – 3 – 4 ft.

 

Yucca Gloriosa Var. Recurvifolia WALBERTON'S® Bright Star = Walbristar is also known in English as the variegated Spanish Dagger. It is a colourful tri-coloured plant with shades of yellow, pink, green and sometimes even ivory.

This plant was first bred in 2000 by Albert Timothy Crowther from the UK. He discovered it on the Yucca Gloriosa Variegata as a spontaneous mutation. He isolated it and allowed it to root. The following year, new rosettes grew from the roots and one of them had a very beautiful golden colour. He made this one available to laboratories for research and propagation. And since 2000, this plant has been spreading among growers. It is distributed under the patented brand name Yucca Gloriosa var. Recurvifolia ”Bright Star” and also under the name “Walberton's ® Bright Star – Walbristar.” Any asexual propagation of this plant is prohibited. It is protected by the Plant Patent Act for the entire duration of the patent.

One interesting aspect about this plant is that the colour of the plant changes depending on the temperature, where the yucca is planted in or even a lack of water may change the colour from pink to a deep red or even perhaps to a yellow colour. Otherwise, this pinkish-red colouration only appears in older plants. This is one of the gloriosas that is reliably grown in tissue culture, so that stability and constancy can be achieved. Like most yuccas, it is slow growing with thick sword-shaped leaves with yellow margins. “Bright Star” has a short woody stem that does not exceed 1-1,5 m ( 3 – 4 ft ) in height. It is actually a dwarf yucca. The leaves are broader and softer than other yuccas, but the tips are very stiff, similar to agave leaves. Leaves are usually less than 50 cm ( 19.5 inches ) long and no more than 5 cm (2 inches ) wide. The total crown spread is about 1 m ( 3 ft ). This yucca likes to form colonies, so its width can expand considerably to 2 - 3 m ( 6-9 ft ) in just a few years. Once it reaches maturity it will flower, usually in summer or autumn. It pushes out a 3m ( 9 ft ) flower on a wooden spike with red coloured buds that open into creamy white flowers. It is drought tolerant and looks nice in a desert themed corner or in a container. It needs little to no maintenance.

We recommend planting this specimen in open, well-drained soil on the south side of the garden, preferably in a rock garden (rockery) or in higher ground in full sun. Yuccas should ALWAYS be planted at least 20 - 30 cm ( 7.9 – 11.8 inches) above the surrounding soil so that excess water flows away from the roots of the plant and does not remain around the root system, otherwise root and trunk rot may start to occur. These plants love being planted nearby rocks and stones, which are warmed up by the sun, giving the plant's roots plenty of needed warmth during the growing season. They require almost no maintenance and have very few watering requirements.

Winter protection may also be an issue for some. I would suggest some sort of roof protection to stop water dripping into the heart of the plant from above or even better yet, putting a transparent polycarbonate glasshouse over the plant with window shutters to let out excess water moisture, condensation and heat. If living in colder zones where winter temperatures can drop below -15°C ( 5°F ) then I would also suggest providing a heating cable or a fan heater with a thermostat so that the plant can survive the worst frosts. Like other types of yucca, it needs to be kept dry, WITHOUT water, all winter long. This is the only way it will survive the long and freezing winters. It is very sensitive to humidity and to excessive rainfall, so be very careful with watering. Sometimes less is better than more.

Yucca Gloriosa Var. Recurvifolia Bright Stars - Walbristar® are very hard to come by so if you see one in your local nursery, do not hesitate and buy it. You might not get a second chance.

Galerie Yucca Gloriosa Var. Recurvifolia Bright Star – Walbristar®

Yucca Gloriosa Var. Recurvifolia Bright Star – Walbristar® Yucca Gloriosa Var. Recurvifolia Bright Star – Walbristar®