• mobil +420 602 718 832

Yucca HESPEROYUCCA WHIPPLEI (syn. YUCCA WIPPLEI )

Yucca HESPEROYUCCA WHIPPLEI (syn. YUCCA WIPPLEI )

HESPEROYUCCA WHIPPLEI (syn. YUCCA WIPPLEI )

Její anglický název je "The LORD'S CANDLE" , tedy "Svíce Páně". Je také známá jako "YUCCA OBECNÁ“ a "YUCCA PODHORSKÁ“. Je to druh kvetoucí rostliny, která je příbuzná rodu Yucca . Dříve byla k tomuto rodu obvykle přiřazována. Pochází z jižní Kalifornie ve Spojených státech amerických a z Baja California v Mexiku, kde se vyskytuje hlavně ve společenstvích kaprálů, pobřežních šalvějových křovin a dubových lesů, v nadmořských výškách 300 - 2500 m. Vytváří bezlodyžný trs dlouhých tuhých listů, které jsou zakončeny ostrým hrotem. Okraje listů jsou jemně pilovité. Často roste v písčitých náplavech v poušti nebo ve vnitrozemských údolích.


Je to monokarpická nebo i polykarpická rostlina. Roste v jednotlivých přízemních růžicích, někdy vyrůstají  i ve skupinách. Listy jsou tuhé a mečovité, obvykle 90 - 125 cm dlouhé a pouze 0,7 - 2,5 cm široké. Okraje jsou jemně zubaté, na vrcholu špičaté a její barva je modrozelená.

Rostlina obvykle dosahuje dospělosti až po 5 až 10 letech, kdy překvapivě „vystřeluje“ květní trs do výšky asi 3,5 - 5 m, přibližně  během dvoutýdenního růstu. Klásky nesou velkolepou přehlídku stovek bílých až purpurových květů ve tvaru zvonků.Opyluje ji jistá kalifornská můra jukovitá „( the California Yucca Moth) (Tegeticula Maculata). 

Po opylení květů Hesperoyucca Whipplei odumírá tak jako agáve, i když stonek obvykle zůstává vzpřímený ještě několik let. Než odumře, tak během jejího života vyroste ještě několik nových potomků. Tak je zajištěna kontinuita rostliny a její životní cyklus.

Tato juka potřebuje velmi dobře odvodněnou písčitou půdu a plné slunce. V zimě musí mít suchý kořenový zábal a doporučujeme udělat přes ní nějakou boudu s okenici a zajistit ji co nesušší podmínky.

 

Doporučujeme ji vysadit na jižní straně zahrady, nejlépe do skalky nebo na vyšší místo než je okolní půda. Juky a agáve by měly být VŽDY vysazovány minimálně 20 - 30 cm nad okolní půdu, aby přebytečná voda odtekla od rostliny a nezůstávala kolem kořenového systému a kmene, jinak by kořeny i kmen začaly uhnívat.

 

 (English version)

 HESPEROYUCCA WHIPPLEI (syn. YUCCA WIPPLEI ) - Hardy between -10°C and -12°C(14 – 10.4 F), grows to a height of 0.5-1 m (1.6 – 3.3 ft) and a width of 1-1.5 m (3.3 – 4.9 ft).

Yucca whipplei also known as "The LORD'S CANDLE" is a species of flowering plant that is related to the genus Yucca. It is native to southern California in the United States and Baja California in Mexico, where it is found mainly in chaparral, coastal sage scrub and oak woodland communities at elevations of 300 - 2500 m ( 900-7500 ft). It produces an asexual clump of long stiff leaves that are tipped with a sharp spike. The leaf margins are finely serrated. Often grows in sandy alluvium in desert or inland valleys.

It is a monocarpic or even polycarpic plant. It grows in single ground rosettes, sometimes growing in groups. The leaves are stiff and sword-shaped, usually 90-125 cm ( 35 – 49 inches ) long and only 0.7-2.5 cm (0.3 -1 inch ) wide. The edges are finely toothed, pointed at the apex and its colour is blue-green.

The plant usually reaches maturity after 5 to 10 years, when it surprisingly 'shoots' the flower cluster to a height of about (3.5 to 5 m = 11.5 – 38 ft ), in about two weeks' growth. The clusters bear a spectacular display of hundreds of white to purple bell-shaped flowers, pollinated by a certain California Yucca Moth called “(Tegeticula Maculata).”

After the flowers are pollinated, Hesperoyucca Whipplei dies back like the agave, although the stem usually remains erect for several years. Several new offsprings will grow during its lifetime before it dies. This ensures the continuity of the plant and its life cycle.

This yucca needs well-drained sandy soil and full sun. In winter it must have a dry root wrap and should be protected with some sort of box or cover with a window shutter if the temperatures drop down close to its maximum lowest temperatures.

We recommend planting it on the south side of the garden, preferably in a rock garden or in a higher spot than the surrounding soil. Yuccas and agaves should ALWAYS be planted at least 20 - 30 cm ( 8 – 12 inches ) above the surrounding soil so that excess water drains away from the plant and does not remain around the root system and trunk, otherwise the roots and trunk will begin to rot.

Galerie Yucca HESPEROYUCCA WHIPPLEI (syn. YUCCA WIPPLEI )

Yucca HESPEROYUCCA WHIPPLEI (syn. YUCCA WIPPLEI ) Yucca HESPEROYUCCA WHIPPLEI (syn. YUCCA WIPPLEI ) Yucca HESPEROYUCCA WHIPPLEI (syn. YUCCA WIPPLEI )