• mobil +420 602 718 832

Cycas panzhihuaensis

Cycas panzhihuaensis

Cycas panzhihuaensis je rostlina z čeledi cykasovitých (Cycadaceae). Jedná se o nejrozšířenější cykas pevninské Číny.

Roste na skalách v nadmořské výšce mezi 1 000 až 2 500 metrů pod otevřeným nebem v Panzihua v čínském Jižním Sičuanu a provincii Yunnan v místech s tvrdými zimními mrazy. Je považován za velmi odolný a dokáže snášet různé teploty. Vedle druhu "Cycas taitungensis a Encephalartos natalensisje" pravděpodobně nejodolnějším vůči mrazu. Dle některých informací jsou starší rostliny schopny odolat i poklesu teplot mezi -14°C až -16°C, ale listy začnou namrzat při teplotě mezi -3°C až -5C pokud teplota setrvá déle než několik hodin a tudíž v naších podmínkách musí mít nějaký kryt nebo skleník s přitápěním, kde se bude udržovat přiměřená teplota a vlhkost na minimum. Výše uvedené teploty by čistě teoreticky mohl zvládnout, ale za totálně suchých podmínek. Osobně bych nikdy nezkusil hnát tento klenot do takových nízkých teplot, protože jsou tyto cykasy těžce dostupné, jsou velmi drahé, rostou velmi pomalu – jen jeden nový prstenec ročně a v neposlední řadě jsou na seznamu ohrožených druhu, takže riskovat případnou ztrátu nebo poškození nedoporučujeme. Preferuje teplejší a sušší klima a velmi dobře propustnou půdu. Je třeba poznamenat, že odolnost těchto cykasů se může lišit v závislosti na faktorech jako je typ půdy, vlhkost, expozice větru a slunci. Navíc prudký pokles teploty nebo dlouhodobé období chladného počasí mohou také ovlivnit odolnost těchto rostlin. Obecně řečeno, čím nižší teplota a vyšší vlhkost, tím je rostlina méně odolná a proto pokud je pěstovaná v zemi u nás v naších podmínkách, tak musí být v naprostém suchu. Vystačí si s půdní vlhkosti sama.

Popis:

Kmen a listy: Kmen Cycase panzhihuaensis může dorůst do výšky mezi 4- 6 metrů s průměrem 30-40 centimetrů. Listy jsou lesklé a tuhé. Její barva je zelená až modro-stříbrná. Listy jsou uspořádány do tvaru V a mohou dosahovat délku 1-1,2 metrů.

Délka života: Cycas panzhihuaensis může žít stovky let pokud má ideální podmínky.

Květenství: Cycas panzhihuaensis je dvoudomá rostlina, což znamená, že má samostatné samčí a samičí rostliny. Samčí květenství je kuželovitého tvaru a může dosáhnout délky až 50 centimetrů s průměrem 20 centimetrů. Samičí květenství je menší a má kulatější tvar, dosahuje průměru až 30 centimetrů.

Je třeba poznamenat, že Cycas panzhihuaensis je ohrožený druh kvůli ztrátě přirozeného prostředí a nadměrnému sběru pro okrasné účely. Usiluje se o zachování tohoto druhu v přírodě a jeho pěstování.

Nebezpečí!

Cycas panzhihuaensis, stejně jako všechny ostatní cykasy, obsahuje toxiny, které mohou být škodlivé při požití. Semena, listy a kmeny obsahují neurotoxin zvaný “cykasin”, který může způsobit vážné gastrointestinální a neurologické příznaky při požití. Proto je důležité s rostlinou nakládat opatrně a udržovat ji mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pozor!

Listy odolají krátkodobě na pár hodin mezi -3°C až -5°C. Celková odolnost zdravé a dobře zakořeněné rostliny na pár hodin je mezi -10°C až -12°C. Velmi staré rostliny i víc.

Místo výsadby:

Důrazně doporučujeme tento exemplář vysadit do otevřené, dobře odvodněné, půdy na jižní straně zahrady, nejlépe do skalky nebo do vyšší půdy na plném slunci. Cycasy, yuccy I agáve by měly být VŽDY vysázeny minimálně 20 - 30 cm nad okolní půdu, aby přebytečná voda vytékala pryč od kořenů rostliny a nezůstávala kolem kořenového systému. Jinak by mohlo nastat uhnívání kořenů i kmene. Milují vysazování u blízkých skal a kamenů, které slunce zahřívá, a tím dávají kořenům rostliny během vegetačního období spoustu potřebného tepla.

Vřele doporučujeme si pořídit tento vzácný druh cykasů, protože dodá každé zahradě překrásný prehistorický vzhled, ať už pro svojí barvu listů, tvarů I barvy kmene nebo celkové odolnosti. 

 

 (English version)

 

Cycas panzhihuaensis - approx. plant hardiness is between (-10°C to -12°C ) / approx. leaf hardiness -5°C / approx. height 4-6 m).

Cycas panzhihuaensis is a plant of the cycad family (Cycadaceae). It is the most widespread cycad of mainland China.

It grows on rocks at altitudes between 1,000 and 2,500 metres in the open air in Panzhihua in China's South Sichuan and Yunnan Province in places with severe winter frosts. It is considered to be very cold hardy and can tolerate a wide range of temperatures. Next to Cycas taitungensis, it is probably the most resistant to frost. According to some information, older plants are able to withstand temperatures between -14C and -16C, but the leaves will start to die back  with temperatures going down between -3C and -5C if the temperature stays stable for more than a few hours, so in our conditions it must have some sort of cover or a heated greenhouse where the temperature and humidity can be kept to a minimum. The lower above temperatures could hypothetically in theory be handled, but under totally dry conditions. Personally, I would never try to push this prescious gem into such low temperatures as these cycads are hard to find, very expensive, grow very slowly - only one new ring of leaves per year and last but not least they are on the endangered species list so risking possible loss or damage is not recommended. Cycas panzhihuensis prefers a warmer, drier climate and very well-drained soil. It should be noted that the hardiness of these cycads can vary depending on factors such as soil type, moisture, wind and sun exposure. In addition, a sharp drop in temperature or prolonged periods of cold weather can also affect the hardiness of these plants. Generally speaking, the lower the temperature and the higher the humidity, the less hardy the plant is and therefore if it is grown in the ground in our conditions, it must be in complete drought. It can make do with soil moisture on its own.

Description:

Trunk and leaves: the trunk of Cycas panzhihuaensis can grow to a height of between 4- 6 metres with a diameter of 30-40 centimetres. The leaves are glossy and stiff. They have a green-bluish-silver color. The leaves are arranged in a V-shape and can reach a length of 1-1.2 metres.

Cycas panzhihuaensis can live for hundreds of years if given ideal conditions.

Inflorescence: Cycas panzhihuaensis is a dioecious plant, meaning it has separate male and female plants. The male inflorescence is cone-shaped and can reach up to 50 centimetres in length with a diameter of 20 centimetres. The female inflorescence is smaller and more rounded, reaching up to 30 centimetres in diameter.

It should be noted that Cycas panzhihuaensis is an endangered species due to loss of habitat and over-harvesting for ornamental purposes. Efforts are being made to conserve this species in the wild and to cultivate it.

Danger!

Cycas panzhihuaensis, like all other cycads, contains toxins that can be harmful if ingested. The seeds, leaves and strains contain a neurotoxin called 'cycasin' which can cause serious gastrointestinal and neurological symptoms if ingested. It is therefore important to handle the plant with care and keep it out of the reach of children and pets.

Caution!

The leaves can withstand short periods of frost between -3°C and -5°C for a few hours. The overall resistance of a healthy and well rooted plant is between -10°C and -12°C for a few hours. Very old plants can take a little more as mentioned above.

Planting location:

We strongly recommend planting this specimen in open, well-drained, soil on the south side of the garden, preferably in a rock garden or in higher ground in full sun. Cycads, yuccas and agaves should always be planted at least 20-30 cm above the surrounding soil so that excess water flows away from the trunk and roots of the plant and does not remain around the root system, otherwise root and trunk rot can start to occur. They love being planted nearby rocks and stones that are warmed by the sun, giving the plant's roots plenty of much needed warmth during the growing season.

We highly recommend getting this rare species of cycad as it will add a beautiful prehistoric look to any garden, either  for its leaf color, shape and trunk color or overall hardiness.